Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Œlšskie Laboratorium GIS

Idż do:

Strona główna > Dla studentów > Sprawy socjalne

Sprawy socjalne - ogłoszenia

Stypendia w semestrze zimowym 2017/2018

25 października 2017 r. Prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu podjął decyzje wynikające z par. 4 ust. 1 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Zarządzenie nr 144 z dnia 29 września 2017 r. Rektora UŚ)

Wysokość dochodu uprawniającego do stypendium socjalnego i dodatku mieszkaniowego wynosi 950,00 zł.

Wysokość stypendium socjalnego, uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie studenta wynosi odpowiednio:

-przy dochodach:
od 0,00 zł do 200,00 zł - 1000,00 zł
od 200,01 zł do 400,00 zł - 800,00 zł
od 400,01 zł do 600,00 zł - 600,00 zł
od 600,01 zł do 800,00 zł - 400,00 zł
od 800,01 zł do 950,00 zł - 200,00 zł

Wysokość dodatku mieszkaniowego do stypendium socjalnego:

z tytułu zamieszkiwania w domach studenckich UŚ wynosi odpowiednio: z tytułu zamieszkiwania na kwaterze - 80,00 zł miesięcznie tj. 2,60 zł na dobę

Wysokość zapomogi:

przyznawanej przez Dziekana - do 400,00 zł
podwyższonej przez Rektora na wniosek Dziekana - do 1.000,00 zł

Wysokość stypendium specjalnego dla studentów niepełnosprawnych: Stypendium rektora dla najlepszego studenta wynosi 700,00 zł.
Liczba uprawnionych: 7% najlepszych studentów na danym kierunku studiów.

POSTANOWIENIA WSPÓLNE


Aby procedura przyjmowania wniosków stypendialnych przebiegała sprawnie, prosimy o uporządkowanie wszystkich dokumentów o dochodach wraz z załącznikami zgodnie z kolejnością członków rodziny wykazaną na pierwszej stronie wniosku ( tabelka).

Kopie dokumentów będą przyjmowane za okazaniem ich oryginałów.

Student, któremu przyznano stypendium zobowiązany jest do odbioru decyzji stypendialnej w terminie podanym odrębnym ogłoszeniem.


1. Proszę zwrócić uwagę, że zgodnie z § 6 pkt. 1,2,3 Regulaminu Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, specjalne, rektora oraz zapomogę tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku.

2. Student jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do regulaminu.

3. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

PROSIMY NIE WRZUCAĆ WNIOSKÓW DO SKRZYNKI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZED DZIEKANATEM.

Studenci, którzy będą ubiegać się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej proszeni są o zapoznanie się z http://student.us.edu.pl/wzory-drukow-dla-studentow

Wnioski wraz z załącznikami należy wydrukować ze strony internetowej: http://student.us.edu.pl/wzory-drukow-dla-studentow

Proszę zwrócić uwagę, że wniosek o stypendium socjalne składa się z czterech stron, należy go wydrukować dwustronnie i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w dziekanacie. Do rozpatrzenia przyjmowane będą tylko kompletne wnioski. Wnioski bez żadnej dokumentacji nie zostaną przyjęte.

INFORMACJE W PIGUŁCE http://student.us.edu.pl/sites/student.us.edu.pl/files/stypendia_-_jak_gdzie_kiedy_10.2017.pdf

Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl