Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Œlšskie Laboratorium GIS

Strona główna > Rekrutacja

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji, aktualności , rejestracja i logowanie do systemu IRK

Dlaczego warto studiować na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego


Kierunki studiów:

Geografia Studenci GEOGRAFII uczą się rozumienia i interpretowania zasad funkcjonowania środowiska geograficznego oraz działań społeczno-ekonomicznych i kulturowych człowieka w przestrzeni i czasie. Odkrywają współzależności między elementami środowiska przyrodniczego a działalnością człowieka, analizująć zachodzące zjawiska i procesy od skali lokalnej do globalnej. Uczą się korzystać z baz danych o środowisku, poznają Systemy Informacji Geograficznej (GIS). Nabywają umiejętności kompleksowej oceny środowiska życia człowieka.


GeologiaStudia na kierunku GEOLOGIA przygotowują specjalistów z zakresu podstawowych oraz stosowanych nauk geologicznych. Absolwenci poznają budowę i historie rozwoju geologicznego Ziemi, zyskują umiejętności rozpoznawania skał, struktur i procesów prowadzących do powstania złóż surowców, wody, odnawialnych źródeł energii i ich poszukiwania, planowania, dokumentowania badań geologicznych, znajomości nowoczesnych metod, technik i narzędzi używanych w pracy geologa. Studenci zdobywają niezbędną wiedzę z dziedzin pokrewnych.


Geofizyka Studia na kierunku GEOFIZYKA są prowadzone na Wydziale Nauk o Ziemi wspólnie z Instytutem Fizyki. Ich celem jest przygotowanie spacjalistów z zakresu geofizyki, fizyki litosfery, atmosfery i hydrosfery. teoretyczna wiedza jest uzupełniana zajęciami terenowymi, w trakcie których studenci mogą przygotować się do prowadzenia prac doświadczalnych, pomiarowych oraz interpretacji wyników. W trakcie studiów studenci mają możliwość zapoznania się z nowoczesną aparaturą geofizyczną, prowadząc badania laboratoryjne i terenowe.


TurystykaWydział Nauk o Ziemi wraz z Wydziałem Nauk Społecznych uruchomił nowy kierunek studiów TURYSTYKA. Kształcenie będzie odbywało się w systemie dwuletnich studiów drugiego stopnia. Zakładane efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych duży nacisk kładą na ich praktycznie wykorzystane przez absolwentów. Kierunek będzie prowadził współpracę z licznymi podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami administracji regionalnej.


INŻYNIERIA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCHINŻYNIERIA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH nastawiona jest na zdobywanie umiejętności praktycznych, gdyż ponad połowę godzin w programie stanowią ćwiczenia, laboratoria i zajęcia terenowe realizowane w grupach. Studia posiadają szeroką ofertę przedmiotów do wyboru dla studentów. Dostarczają wiedzy na temat obsługi i projektowania systemów analizy/przeciwdzialania geozagrożeniom - studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.


Geologia Stosowana GEOLOGIA STOSOWANA daje możliwość poznania budowy i historii rozwoju geologicznego Ziemi. Studenci nabywają umiejętności rozpoznawania skał, tworzenia map, profili oraz prowadzenia geologicznych prac badawczych i dokumentacyjnych. W programie studiów dużą rolę odgrywają przedmioty z zakresu stosowanych nauk geologicznych oraz metod, technik i narzędzi używanych np. w pracy geologa kopalnianego, hydrogeologa oraz poszukiwaniach złóż surowców. 7-mio semestralne studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.


Absolwenci Wydziału Nauk o ZIemi Uniwersytetu Śląskiego są zatrudniani m.in. jako:


Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl