Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu ¦l±skiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Śląskie Laboratorium GIS

Strona główna > Biblioteka > Bibliografia pracowników

Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu ¦l±skiego

Od pocz±tku istnienia Biblioteki WNoZ trwaj± w niej prace zwi±zane z opracowaniem dorobku naukowego pracowników Wydziału. Do 2000 roku prowadzona była kartkowa "Kartoteka Prac Pracowników" w układzie alfabetycznym (dostęp: w Czytelni BWNoZ, parter Auli Międzywydziałowej). Od 1997 roku Biblioteka wł±czyła się w prace nad elektroniczn± form± Bazy indeksuj±cej dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu ¦l±skiego.

Informacje Ogólne:
Dostęp: http://www.ciniba.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=668%3Abibliografia-bibliografii-polskich-1971-1985&catid=15%3Abazy-danych&Itemid=36&lang=pl#informacje

Wej¶cie do bazy Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu ¦l±skiego: http://opac1.bg.us.edu.pl/Scripts/CGIIP.EXE/WService=proweb/prlogin.w

  1. Klikamy przycisk LOGIN (wej¶cie do bazy nie wymaga podania identyfikatora i hasła)
  2. Klikamy OK aby potwierdzić logowanie się jako ANONIM
  3. Przeszukiwanie bazy odbywa się za pomoc± funkcji WYSZUKIWANIE WG INDEKSÓW

Szczegółowych informacji dotycz±cych korzystania z Bibliografii... udzielaj± bibliotekarze.

Podstawa prawna:
Zarz±dzenie nr 63/2015 z dnia 2015-04-17 Rektora U¦ w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach.

dostęp: http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-632015
Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl